Gündem

Akyurt doğayla bütünleşiyor: Her evde bir ağaç, her bahçede bir çiçek

Ak­yurt Be­le­di­ye­si, il­çe­nin çev­re­sel gü­zel­lik­le­ri­ni ar­tır­mak ve doğal yaşam alan­la­rı­nı des­tek­le­mek ama­cıy­la önem­li bir adım attı. Ağus­tos ayı mec­lis gö­rüş­me­le­rin­de alı­nan karar doğ­rul­tu­sun­da, il­çe­de bu­lu­nan tüm müs­ta­kil evler, apart­man­lar, si­te­ler ve iş­yer­le­ri­nin ön bah­çe­le­ri­ne ve uygun alan­la­rı­na ağaç ve çiçek dikme se­fer­ber­li­ği dü­zen­le­necek.

Ka­ra­rın uy­gu­la­na­bil­me­si ve va­tan­daş­la­rın bu ko­nu­da bil­gi­len­di­ril­me­si için Ak­yurt Be­le­di­ye­si, resmi in­ter­net si­te­si ve sos­yal medya he­sap­la­rı üze­rin­den du­yu­ru ya­pa­cak. Bu sa­ye­de pro­je­ye ka­tıl­mak is­te­yen va­tan­daş­lar ge­rek­li bil­gi­le­re ko­lay­ca eri­şe­bi­lecek ve se­fer­ber­li­ğe des­tek ve­re­bi­le­cek­ler. Top­lan­tı­da kabul edi­len karar, Be­le­di­ye Mec­li­si ko­mis­yon üye­le­ri ta­ra­fın­dan de­tay­lı bir şe­kil­de in­ce­le­ne­rek ele alın­dı. Ko­mis­yon ra­po­ru, mec­lis üye­le­ri ta­ra­fın­dan gö­rü­şü­le­rek ya­pı­lan açık oy­la­ma so­nu­cun­da oy bir­li­ğiy­le kabul edil­di.

İKİ MÜDÜRLÜK PROJENİN YÖNETİMİNİ ÜSTLENECEK
Bu çer­çe­ve­de, Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ka­ra­rın et­ki­li bir şe­kil­de uy­gu­la­na­bil­me­si için Basın Yayın ve Halk­la İliş­ki­ler Mü­dür­lü­ğü ile Park ve Bah­çe­ler Mü­dür­lü­ğü gö­rev­len­di­ri­lecek. Bu iki mü­dür­lük, pro­je­nin yö­ne­ti­mi­ni üst­le­ne­rek, il­çe­nin yeşil alan­la­rı­nın ar­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rı ko­or­di­ne edecek.
Ak­yurt Be­le­di­ye­si, çevre dostu bu gi­ri­şim­le ilçe sa­kin­le­ri­ni do­ğa­ya daha fazla ya­kın­laş­ma­ya teş­vik eder­ken, aynı za­man­da es­te­tik bir çev­re­nin oluş­tu­rul­ma­sı­na da katkı sağ­la­ma­yı he­def­li­yor.